(1)
Guizhong, H.; Wanqing, L.; Jianhua, W.; Chunli, G.; Xiaoli, .; Yanqi, B.; Xiaohui, L.; Yonghong, Y.; Fuyong, J. Experience in Prevention and Control Work of Anti-COVID-19 in People’s Hospital of Tongchuan City in China. IJTDH 2020, 41, 22-25.