Guizhong, H., Wanqing, L., Jianhua, W., Chunli, G., Xiaoli, ., Yanqi, B., Xiaohui, L., Yonghong, Y., & Fuyong, J. (2020). Experience in Prevention and Control Work of Anti-COVID-19 in People’s Hospital of Tongchuan City in China. International Journal of TROPICAL DISEASE & Health, 41(10), 22-25. https://doi.org/10.9734/ijtdh/2020/v41i1030325