Guizhong, Hu, Liu Wanqing, Wang Jianhua, Guo Chunli, . Xiaoli, Bao Yanqi, Liu Xiaohui, Yang Yonghong, and Jiao Fuyong. 2020. “Experience in Prevention and Control Work of Anti-COVID-19 in People’s Hospital of Tongchuan City in China”. International Journal of TROPICAL DISEASE & Health 41 (10), 22-25. https://doi.org/10.9734/ijtdh/2020/v41i1030325.